Straight Neck Vase

Straight Neck Vase.

D: 45cm x 28cm